Utvalgte kulturlandskap
Vangrøftdalen-Kjurrudalen er valgt ut som et av 22 utvalgte kulturlandskap i landet. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og dyr på utmarksbeite.
 
Vangrøftdalen - Kjurrudalen har status som utvalgte kulturlandskap. Seterområdene omfatter 165 000 dekar.  Det ligger omkring 130 setre i området og flere av disse er fortsatt i aktiv drift. Det går dyr på utmarksbeite i hele området.
  
 
 
Det er utarbeidet en områdeplan og et kart som viser avgrensningen av området. Dette finner du til høyre på denne siden.
 
For 2015 er det bevilget kr 900 000,- til skjøtselstiltak i vårt område. Midlene forvaltes av Fylkesmannen. Det er etablert ei arbeidsgruppe bestående av representanter for de lokale bondelag, bonde- og småbrukerlag, bygdekvinnelag og hamnelag i kommunen. Disse gir innspill og er diskusjonspartner for bruk og prioritering av midlene. Områdeplanen ligger til grunn for vurderingene som blir gjordt.
 
Tiltak det kan bevilges midler til er:
  • Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
  • Skjøtselstiltak
  • Restaurering av bygninger
  • Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)
Søknadsfrist for midler er 1. mai, søknadsskjema finner du til høyre på siden.

                        

FAGSTOFF:

Skjøtsel av seterlandskapet: http://sabima.no/sider/tekst.asp?side=933

Seterveilederen: http://www.oppdal.kommune.no/seterveileder

Skjøtsel av fjellbjørkeskog (Yngve Rekdal): http://www.skogoglandskap.no/search?query=skj%C3%B8tsel+av+fjellbj%C3%B8rkeskog

Selvbetjening

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf. 62 47 03 00
Faks 62 47 03 40
E-post: Os kommune

Del

Org.nr. 943 464 723
Kontonr. bank 1885.06.50809
Kommunenr. 0441

Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Arvid Keskitalo
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS