Utvalgte kulturlandskap i jorbruket
Vangrøftdalen-Kjurrudalen er valgt ut som et av 22 utvalgte kulturlandskap i landet. I området er det fortsatt aktiv seterdrift og dyr på utmarksbeite.
 
Vangrøftdalen - Kjurrudalen har status som utvalgte kulturlandskap. Seterområdene omfatter 165 000 dekar.  Det ligger omkring 130 setre i området og flere av disse er fortsatt i aktiv drift. Det går dyr på utmarksbeite i hele området.
  
 
 
Områdeplan og et kart som viser avgrensningen av område  finner du til høyre på denne siden.
 
For 2016 er det bevilget kr 845 000,- til tiltak i vårt område. Midlene forvaltes av Fylkesmannen i Hedmark. Det er etablert ei arbeidsgruppe bestående av representanter for de lokale bondelag, bonde- og småbrukerlag, bygdekvinnelag og hamnelag i kommunen. Disse gir innspill og er diskusjonspartner for bruk og prioritering av midlene. Områdeplanen ligger til grunn for vurderingene som blir gjordt.
 
Tiltak det kan bevilges midler til er:
  • Seterdrift med mjølkeproduksjon og kyr på utmarksbeite.
  • Skjøtselstiltak
  • Restaurering av bygninger
  • Andre tiltak (informasjon, skilting, arrangementer, kurs, næringsutvikling basert på verdiene i området m.m.)
Søknadsfrist for midler er 1. mai, søknadsskjema finner du til høyre på siden.

                        

FAGSTOFF:

Skjøtsel av seterlandskapet: http://sabima.no/sider/tekst.asp?side=933

Seterveilederen: http://www.oppdal.kommune.no/seterveileder

Skjøtsel av fjellbjørkeskog (Yngve Rekdal): http://www.skogoglandskap.no/search?query=skj%C3%B8tsel+av+fjellbj%C3%B8rkeskog

Selvbetjening

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf. 62 47 03 00
Faks 62 47 03 40
E-post: Os kommune

Del

Org.nr. 943 464 723
Kontonr. bank 1885.06.50809
Kommunenr. 0441

Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Arvid Keskitalo
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS